هزینه کمتری نسبت به تبلیغات دارد .

         محدودیت مقدار محتوایی ندارید.

         مخاطب در انتخاب مطلب مورد علاقه اش آزاد است.

         همه اقشار را تحت پوشش قرار میدهد

         کمترین انرژی  وهزینه را برای بیشترین مخاطب ارائه میدهید.

         محدودیت زمانی ندارید. در تمام طول روز بصورت ۲۴ ساعته مطالب خود را در اختیار مشتریان خود قرار خواهد گرفت.

         محدودیت جغرافیایی و مکانی ندارید و در هر شهر و کشور میتوانید کسب و کار خود را بصورت جهانی ارئه کنید و امکان سرویس دهی به تعداد نامحدودی از مشتریان وجود دارد . به عبارتی شما میتوانید محتوای تبلیغاتی خود را د رهر ساعتی از شبانه رو ز در اختیار هزاران نفر قرار دهید..